III KONGRES DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ

Lublin, 15 września 2016 r.

Szanowni Państwo,
edukacja polonistyczna jest przedmiotem refleksji i dyskusji wielu środowisk szkolnych i akademickich. Przed kształceniem polonistycznym stawia się wiele – czasami sprzecznych ze sobą – celów. Jesteśmy przekonani, że uniwersytety w dialogu z polską szkołą, opierając się na rzetelnych diagnozach, mogą inspirować rozwój dydaktyki i zmieniać rzeczywistość szkolną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polonistów pracujących na różnych szczeblach edukacji (od szkół podstawowych aż po uczelnie wyższe) oraz nawiązując do tradycji  dwóch poprzednich kongresów, w imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, podczas którego chcemy rozmawiać o celach nauczania polonistycznego i wychowania w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych dokonujących się współcześnie. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie okazją do integracji wielu środowisk troszczących się o dydaktykę polonistyczną.

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej będzie przebiegał pod hasłem „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”. Chcemy bowiem, aby zagadnienia aksjologiczne – rozumienie wartości, ich źródła i znaczenie, obecność we współczesnym świecie oraz wychowywanie do wartości – stały się przedmiotem namysłu uczestników Kongresu.

Obserwując dominację technologii nad kulturą humanistyczną, dostrzegamy potrzebę mówienia o edukacji polonistycznej jako wartości. Pragniemy podczas Kongresu zastanowić się, jakiego rodzaju działania należy podjąć, by przywrócić kształceniu polonistycznemu na wszystkich szczeblach należne mu fundamentalne znaczenie. Przedmiotem namysłu będą więc kwestie wartości i wartościowania, zarówno na poziomie polonistyki szkolnej, jak i akademickiej.

Kongres odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w terminie 22-25 listopada 2017 r. Na propozycje tematów wystąpień oraz jednostronicowy abstrakt oczekujemy do 1 stycznia 2017 r. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zaproponowanych referatów. Jednocześnie informujemy, że na stronie WWW Kongresu zostaną opublikowane abstrakty przyjętych referatów. Abstrakt powinien zawierać: wstęp określający cel i charakter artykułu, opis problematyki i zastosowanych metod oraz podsumowanie uwzględniające postawiony cel. Dokument powinien mieć objętość nie miej niż 1000 znaków oraz nie więcej niż 1800 znaków. Poniżej abstraktu należy podać słowa kluczowe referatu.

Oczekujemy wystąpień poruszających następującą problematykę:

 • aksjologia w nauce o języku i nauce języka;
 • język jako narzędzie wartościowania w edukacji polonistycznej;
 • komunikacja językowa wobec świata wartości;
 • szkoła a wartości i wartościowanie w kulturze popularnej oraz ponowoczesności;
 • miejsce aksjologii w szkolnej interpretacji tekstów kultury;
 • poststrukturalistyczne metodologie literaturoznawcze w szkolnej praktyce polonistycznej – kwestie wartości i kryteriów wartościowania;
 • literatura najnowsza a świat wartości uczniów;
 • rola teatru i edukacji teatralnej w kształtowaniu świata wartości;
 • media audiowizualne w kształtowaniu świata wartości uczniów;
 • wychowanie wokół świata wartości;
 • wartości współczesnej młodzieży;
 • edukacyjne badania wartości.

Jesteśmy otwarci na ciekawe pomysły i sugestie z Państwa strony!

Jednocześnie informujemy, że opłata konferencyjna wynosi 450 PLN (po 1 maja 2017 r. – 550). W tej kwocie mieści się opłata za materiały konferencyjne oraz obiady podczas trwania konferencji.

Terminarz przedstawia poniższa tabela:

Termin Wydarzenie
do 15 lutego 2017 Przyjmowanie zgłoszeń wraz z abstraktami
do 15 marca 2017 Informacja o przyjęciu zgłoszenia
do 1 kwietnia Przyjmowanie zgłoszeń uczestników bez referatów
do 1 maja 2017 Wniesienie opłaty konferencyjnej – 450 PLN (po tym terminie 550)
22–25 listopada 2017  III Kongres Dydaktyki Polonistycznej
do 1 stycznia 2018 Przyjmowanie artykułów do tomu pokonferencyjnego

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej

 Prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

 

zaproszenie w formacie PDF do pobrania