Piotr Kalwiński


doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca; asystent naukowy w Międzynarodowym Ośrodku Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; w latach 2010–2014 stypendysta Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach komponentu dydaktycznego literaturoznawczych studiów doktoranckich – specjalność filologia polska, realizowanego w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; specjalista ds. narzędzi dydaktycznych w zespole badawczym IBE (region III) „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (2012–2015); sekretarz III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej; autor publikacji naukowych z zakresu dydaktyki polonistycznej i czytelnictwa uczniów.