Iwona Niewiadomska


profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa; Prorektor ds. Kształcenia (od 2016); Prodziekan ds. studenckich (od 2013); Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008-2012); Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL (od 2008); pełnomocnik Rektora KUL ds. profilaktyki i spraw związanych z bezpieczeństwem (od 2004); Kierownik Podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w KUL (2006-2012); Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009); członek zespołu badawczego, mającego na celu ewaluację oddziaływań terapeutycznych w 32 ośrodkach więziennej terapii uzależnień (lata: 2006-2009); koordynator merytoryczny w projekcie badawczo-aplikacyjnym pt. „Więzi społeczne zamiast więzień” realizowanym w latach 2009-2011 w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu psychoprofilaktyki społecznej. Czytaj więcej